Hotel SREBRNA LISICA Kopaonik

KUĆNI RED

HOTEL SREBRNA LISICA

1. Po prestanku ugovora o uslugama gost je dužan da napusti sobu do 09 časova. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, zadržavanje sobe posle 09 časova povlači plaćanje sobe za još jedan dan.

2. Smeštaj može dobiti samo gost koji se sa ličnim dokumentima prijavi na recepciji hotela.

3. Bez posebne naplate, “SREBRNA LISICA” pruža gostu sve informacije u vezi sa boravkom u objektu, kulturno zabavnim događajima u mestu boravka, mogućnostima razgledanja Kopaonika, organizacije izleta, konferencija, podatke iz telefonskog imenika i sl.

4. U restoranu se doručak služi od 08:00h – 10:30h (usluge hrane i pića). Po završetku doručka prostor Restorana se može koristiti za veće prezentacije i sastanke ako je to prethodno najavljeno i ugovoreno ili se može koristiti kao dnevni odmor uz usluge pića. Pušenje u restoranu nije dozvoljeno.

  • Aperitiv bar omogućava organizaciju poslovnih sastanaka, prezentacija, usluge Interneta, u aperitiv baru pušenje je dozvoljeno. Otvoren je za goste 02h.
  • Recepcija radi 24 h.
  •  

5. Gost koristi prostorije koje su mu na raspolaganju u svrhe koje je odredio ugostitelj, poštujući pravila kućnog reda.

6. Gost je dužan da uređaje, opremu, i inventar koji su mu na raspolaganju koristi u skladu sa propisanim kućnim redom. Po isteku boravak je dužan da prostorije u kojima je boravio ostavi u ispravnom stanju, pri čemu se uzima u obzir istrošenost stvari koja nastaje redovnom upotrebom. Gost je odgovoran za eventualnu štetu u prostorijama, na uređajima, opremi, inventaru nastalu njegovom krivicom i/ili krivicom osobe za koju odgovara.

7. “SREBRNA LICICA” posebno obračunava i naplaćuje od gosta boravišnu taksu i osiguranje.

8. “SREBRNA LISICA” posebno naplaćuje od gosta upotrebu svih telekomunikacionih uređaja i sredstava.

9. “SREBRNA LISICA” odobrava popust u sledećim slučajevima:
– za decu do dve godine, ukoliko dele krevet sa roditeljima ili pratiocem, ne naplaćuje se smeštaj, a hrana se naplaćuje prema cenovniku hotela (a la carte).
– za decu do 12 godina koja koriste poseban krevet u sobi roditelja naplaćuje se umanjena cena usluge.

10. Naplata računa za izvršene usluge obavlja se odmah nakon izvršenja usluga, ili, ukoliko je u pitanju duži boravak, posle svakih 7 dana korišćenja usluga smeštaja. Od gosta se može zahtevati da unapred plati cenu noćenja.

11. Gost može upotrebljavati radio aparate, TV prijemnike i sl., pod uslovom da ne remeti mir ostalih gostiju.

12. Gostu nije dozvoljeno da u objektu “SREBRNA LISICA” uvodi životinje.

13. Gostu nije dozvoljeno da u objektu “SREBRNA LISICA” unosi lako zapaljiv ili eksplozivni materijal, materijal sa jakim i neugodnim mirisima, oružje i sl. Gost je dužan da oružje koje poseduje, uz dozvolu nadležnog organa, deponuje u sef recepcije.

14. Objekat “SREBRNA LISICA” je dužan da bez odlaganja preda prispele pošiljke upućene gostu.

15. Objekat “SREBRNA LISICA” je dužan da gostu dostavi ili uruči stvari koje je zaboravio pri odlasku iz hotela. Troškove dostavljanja snosi gost.

16. Dragocenosti i novac se mogu čuvati u sefu koji se nalazi na recepciji i tada se gostu izdaje posebna potvrda o čuvanju dragocenosti, overena od strane recepcije sa potpisom i datumom. Uprava “SREBRNA LISICA” ne preuzima nikakvu odgovornost za stvari, odnosno vrednosti koje nisu predate na čuvanje recepcionaru.

17. Objekat “SREBRNA LISICA” je dužan da primi na čuvanje stvari koje gost hoće da mu preda na čuvanje, izuzev ako njihovo čuvanje prevazilazi njihove mogućnosti objekta usled nedostatka prostora ili iz nekog drugog razloga.

18. Objekat “SREBRNA LISICA” ima pravo da pogleda stvari koje gost daje na čuvanje.

19. Za stvari primljene na čuvanje “SREBRNA LISICA” izdaje pismenu potvrdu. Stvari predate na čuvanje može podići gost ili lice koje on ovlasti, uz vraćanje pismene potvrde recepciji.

20. Pri napuštanju sobe mole se gosti da zaključaju svoju sobu i ključ predaju recepciji.

21. “SREBRNA LISICA” u toku trajanja ugovora ima pravo da otkaže usluge gostu i raskine ugovor o uslugama ako gost:

  • grubo krši odredbe kućnog reda, a naročito svojim ponašanjem ometa boravak drugih gostiju;
  • ne plati račun za izvršene usluge posle 7 dana boravka, osim ako nije drugačije ugovoreno.

22. Gost može da raskine ugovor i napusti objekat “SREBRNA LISICA” ako objekat ne ispunjava ugovorene obaveze. U tom slučaju gost ima pravo na naknadu štete od davaoca usluga.

23. Peškiri u apartmanima se menjaju na svakih tri dana.

UPRAVA „SREBRNA LISICA“

REZERVACIJA